คลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าหลัก ไทม์ไลน์ ค้นหา แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 96
บทความรู้ทั่วไป 331
ผลงานวิจัย 982
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 2
สารานุกรม / พจนานุกรม 2
เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร 5
คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ พระราชบัญญัติ มติ ค.ร.ม. 5
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 255
บทความในหนังสือ 1,062
บทความในวารสาร 101
จดหมายเหตุ 95

ตัวอย่างผลงาน

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ธ.ค. 2542. 287 หน้า

2

72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย: หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2488-2558) พัฒนาการและเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2558. 172 หน้า

3

พระมหากรุณาธิคุณ อุ่นใจราษฎร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2550. 240 หน้า

4

เกษตรกลาง-เกษตรศาสตร์

อรุณ จันทนโอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช. กรุงเทพฯ. 2556. 127 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 207

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ธ.ค. 2542. 287 หน้า

2

การทำประมงลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) และผลการจับ บริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 202

นคเรศ ยะสุข, อนุกรณ์ บุตรสันติ์, สมบูรณ์ ศิริรักษ์โสภณ...

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 671-678 (1141 หน้า)

3

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว: การศึกษาพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ: คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 1: สำหรับ ข้าราชการพลเรือน, ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ, ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค, นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ ทนายความ, เกษตรกร 184

มัลลิกา ตัณฑนันทน์, เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, บรรเทา กิตติศักดิ์...

นนทบุรี. 2558. 256 หน้า

4

พระมหากรุณาธิคุณ อุ่นใจราษฎร์ 180

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2550. 240 หน้า

5

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว: การศึกษาพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ: คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 3: แนวทางการปฏิบัติ และการเผยแพร่ศาสนา เพื่อชีวิตที่ดีงาม สำหรับ ผู้นำทางศาสนา, ผู้เผยแพร่ศาสนา, และประชาชนทั่วไป 173

มัลลิกา ตัณฑนันทน์, เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, บรรเทา กิตติศักดิ์...

นนทบุรี. 2558. 112 หน้า