ฐานข้อมูลผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
หน้าหลัก ค้นหา ผลงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 4
บทความรู้ทั่วไป 270
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 1
สารานุกรม / พจนานุกรม 1
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 42
บทความในหนังสือ 201
บทความในวารสาร 33

ตัวอย่างผลงาน

1

สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร

นิยะดา เหล่าสุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2541. 588 หน้า

2

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก เชิดชูเกียรติ ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

หัทยา กองจันทึก

ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค.ยู.แบนด์);ชมรมโขนละคอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2562. 38 หน้า

3

96 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

สมศักดิ์ วิราพร, ชวรีย์ ยาวุฒิ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ. 2558. 220 หน้า

4

90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

มยุรี เทศผล, สมศักดิ์ วิราพร, ชวรีย์ ยาวุฒิ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2552. 135 หน้า

5

ตำนานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง

ประเสริฐ ณ นคร, ปวงคำ ตุ้ยเขียว

สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ. 2537. 209 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

96 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 13

สมศักดิ์ วิราพร, ชวรีย์ ยาวุฒิ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ. 2558. 220 หน้า

2

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก เชิดชูเกียรติ ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 8

หัทยา กองจันทึก

ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค.ยู.แบนด์);ชมรมโขนละคอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2562. 38 หน้า

3

สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร 8

นิยะดา เหล่าสุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2541. 588 หน้า

4

90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 6

มยุรี เทศผล, สมศักดิ์ วิราพร, ชวรีย์ ยาวุฒิ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2552. 135 หน้า

5

ตำนานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง 4

ประเสริฐ ณ นคร, ปวงคำ ตุ้ยเขียว

สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ. 2537. 209 หน้า