ฐานความรู้ สู้ภัยแล้ง
หน้าหลัก ค้นหา ผลงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 99
บทความรู้ทั่วไป 221
ผลงานวิจัย 981
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 9
เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร 5
โต้ตอบ 2
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 334
บทความในหนังสือ 617
บทความในวารสาร 371
จดหมายเหตุ 2

ตัวอย่างผลงาน

1

เกษตรศาสตร์ช่วยภัยแล้ง: พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน

ดีเซลล์ สวนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ศูนย์วิจัยสำรวจธรณีประยุกต์. กรุงเทพฯ. 2558. 1 หน้า

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีสู้ภัยแล้ง ร่วมจัดการน้ำใต้ดินแบบบูรณาการ ฟื้นคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

ดีเซลล์ สวนบุรี

กรุงเทพฯ. 2558. 5 หน้า

3

หลักการจัดการลุ่มน้ำ

เกษม จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 2551. 341 หน้า

4

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช

นพพร คล้ายพงษ์พันธ์

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. 2546. 261 หน้า

5

นานาสาระ ส้มเขียวหวาน: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ชุด โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ

อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, นิพนธ์ ทวีชัย, ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช. กรุงเทพฯ. 2542. 181

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 2,925

นพพร คล้ายพงษ์พันธ์

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. 2546. 261 หน้า

2

ทางเลือกในการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 526

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บัญจรัตน์ โจลานันท์, ปรารถนา ยศสุข

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 2558. หน้า 1241-1248 (1412 หน้า)

3

อิทธิพลของการขาดน้ำที่ระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตที่มีต่อพัฒนาการและผลผลิตของข้าวโพด 3 สายพันธุ์ 500

กิ่งกานท์ พานิชนอก, นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, อำนวย โยธาศิริ

ครบรอบสิบปี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2544. หน้า 186 (189 หน้า)

4

หลักการจัดการลุ่มน้ำ 495

เกษม จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 2551. 341 หน้า

5

35 คำถามกับการปลูกมังคุด: เอกสารเผยแพร่อันดับที่ 53 418

กวิศร์ วานิชกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์). นครปฐม. 2536. 28