วิทยาเขตศรีราชา
หน้าหลัก ค้นหา ผู้แต่ง ผลงาน สถิติ คณะและหน่วยงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 1
บทความรู้ทั่วไป 43
ผลงานวิจัย 380
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 38
เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร 4
การจัดการความรู้ 2
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 104
บทความในหนังสือ 295
บทความในวารสาร 131

ตัวอย่างผลงาน

1

ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา

สมหมาย อุดมวิทิต, วรานันต์ ตันติเวทย์

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560) หน้า 1-10

2

มัคคุเทศก์

พิมพรรณ สุจารินพงค์

กรุงเทพฯ. เม.ย. 2549. 234 หน้า

3

แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร

ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม. กรุงเทพฯ. 2556. 328 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุดติดตั้งดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ที่เหมาะสมสำหรับระบบจำหน่าย 1,368

นาตยา คล้ายเรือง, นริศร มานพ, ปิยะวัฒน์ มณีเพชร

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2557. หน้า 356-363 (392 หน้า)

2

การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบน 1,067

สาโรจน์ เริ่มดำริห์, สาวิตรี แกเรียส, เกริก วงศ์สอนธรรม

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 2552. หน้า 221-228 (361 หน้า)

3

การวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพของน้ำประปา ภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 995

กริก วงศ์สอนธรรม, ศันสนีย์ ศิริลักษณ์, สุนทรี ขุนทอง

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 2553. หน้า 164-172 (363 หน้า)

4

การบัญชีการเงิน 742

นิตยา โหราเรือง (งามแดน)

พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. 2560. 436 หน้า

5

การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 5 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 733

กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, วัชรี เลิศมงคล...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา. กรุงเทพฯ. 2542. 22 หน้า