วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้าหลัก ค้นหา ผู้แต่ง ผลงาน สถิติ คณะและหน่วยงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
ไม่ระบุ 412
บทความรู้ทั่วไป 1,670
ผลงานวิจัย 6,946
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 125
สารานุกรม / พจนานุกรม 2
เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร 97
การจัดการความรู้ 10
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 1,299
บทความในหนังสือ 5,024
บทความในวารสาร 2,987

ตัวอย่างผลงาน

1

การผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนชาวนาจังหวัดชัยนาท

ชลิต พิชยภิญโญ, จินดา ขลิบทอง, สุนันท์ สีสังข์

เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน. นครปฐม. 2558. หน้า 3-10 (2158 หน้า)

2

การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพในเขตภาคเหนือตอนบนด้วยวิธีการผสมกับพันธุ์ทดสอบ

กิตติกร นามวงค์, กิตติพันธ์ เพ็ญศรี, ภมร อยู่ทอง...

เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน. นครปฐม. 2559. หน้า 3-13 (2943 หน้า)

3

การศึกษาชนิดแบคทีเรียร่วมอาศัยบริเวณแบคเทอริโอมของเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus

พนิดา เทวรักษ์, จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง

เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน. นครปฐม. 2560. หน้า 3-11 (3926 หน้า)

4

คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร

ศรีสุวรรณ ชมชัย

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. 2542. 294 หน้า

5

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

อัจฉรา ปุราคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย;สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ. นครปฐม. 2558. 202 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร 2,583

ศรีสุวรรณ ชมชัย

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. 2542. 294 หน้า

2

หมู (ท้องหรือไม่ท้อง) 2,560

สมโภชน์ ทับเจริญ

วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์. ปีที่ 37 ฉบับที่ 145 (ก.ค.-ก.ย. 2553) หน้า 12-19

3

การควบคุมโรคใบจุดของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola โดยชีววิธีด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 2,107

วรรณวิไล อินทนู, จิระเดช แจ่มสว่าง, วราภรณ์ สุทธิสา

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545. กรุงเทพฯ. 2545. หน้า 123-130 (527 หน้า)

4

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1,923

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

นครปฐม. 2539. 194 หน้า

5

เปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทรงพุ่มใบ และคุณค่าทางโภชนะระหว่างหญ้าขน (Brachiaria mutica) และหญ้าอุบลพาสพาลัม (Paspalum atratum cv. Ubon) 1,511

กรรณิกา เร่งศิริกุล, ปรารถนา พฤกษะศรี, สิรินทร์พร สินธุวณิชย์...

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2546. หน้า 110-118 (760 หน้า)