วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน้าหลัก ค้นหา ผู้แต่ง ผลงาน สถิติ คณะและหน่วยงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประเภทเนื้อหา
บทความรู้ทั่วไป 78
ผลงานวิจัย 271
ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 14
ประเภทเอกสาร
หนังสือ/เอกสาร 72
บทความในหนังสือ 150
บทความในวารสาร 177

ตัวอย่างผลงาน

1

การพัฒนาเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์เพื่อชุมชน: รายงานการวิจัย

รุ่งทวี ผดากาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร. 2556. 53 หน้า

2

จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 04210212

พรธิดา เสนไสย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม. สกลนคร. 2560. 176 หน้า

3

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

ภูวดล โดยดี, รัชชานนท์ ผงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลคร ฝ่ายวิจัยและวิชาการ. สกลนคร. 2556. 30 หน้า

4

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น: เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ศิริพร แสนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. สกลนคร. 2560. 189 หน้า

5

โครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์

สมชัย จันทร์สว่าง, วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, วัชรพงษ์ อินทรวงศ์...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. [ม.ป.ท.]. พ.ย. 2547. 45 หน้า

ผลงานที่ได้รับความนิยม

1

ประสิทธิผลของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล": รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2,615

กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ธิบดี สกุลวิชญธาดา, สนธยา ผาลลาพัง...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร. ก.ย. 2552. 141 หน้า

2

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย 943

ภูวดล โดยดี, รัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, ยุทธนา แสงสุวรรณ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร. พ.ค. 2555. 85 หน้า

3

ระบบนิเวศน้ำจืด ทะเลสาบ หนอง บึง 884

ภูวดล โดยดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร. สกลนคร.

4

คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจังหวัดสนุก 816

ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, วัชรพงษ์ อินทรวงศ์, มาลินี วีรภูรินต์

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2557. หน้า 354-361 (552 หน้า)

5

วงจรเรียงกระแสอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 706

รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

2556. 192 หน้า