วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน้าหลัก ค้นหา ผู้แต่ง ผลงาน สถิติ คณะและหน่วยงาน แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก


  เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 
1 ประสิทธิผลของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล": รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2,630
2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย 949
3 ระบบนิเวศน้ำจืด ทะเลสาบ หนอง บึง 889
4 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจังหวัดสนุก 826
5 วงจรเรียงกระแสอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 712
6 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของอ้อย 641
7 ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata L. Taub.) ถั่วอาหารสัตว์: พืชทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 598
8 โครงการการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติโดยใช้แทนนินสกัดจากใบมันสำปะหลังเป็นสารช่วยติด: การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการประเมินสูตรการย้อม: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะเกษตร งบประมาณปี 2555 596
9 การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 572
10 ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนคร โมเดล" 562
  เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
 
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ 1,979
2 การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1,012
3 Volatile compounds and antioxidant capacity of fresh and dried star fruits 952
4 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น: เอกสารประกอบการเรียนการสอน 386
5 แกลดิโอลัส ไม้ดอกหัวเสริมรายได้ในพื้นที่ดินลูกรัง 348
6 โอกาสและความท้าทายการส่งออกดอกหน้าวัวของประเทศไทยในอนาคต 279
7 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง 257
8 ประโยชน์ของเชื้อรา Beauveria bassiana ต่อการกำจัดแมลงศัตรูพืชในดาวเรืองและผลกระทบต่อแมลงในธรรมชาติ 247
9 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจังหวัดสนุก 244
10 สภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 220
  ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด